top of page
תוכן עניינים - דיני ראיות

כרך א מורכב מארבעה שערים ושישה עשר פרקים (565 עמ').
כרך א מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני הראיות, בוחן את סוגיית קבילות הראיות ואת משקלן ומתייחס לדרכי ההוכחה.
השער הראשון כולל פרקי מבוא ועקרונות כלליים, דיון בדבר תכליות דיני הראיות והמסגרת החוקתית של דיני הראיות. השער השני מוקדש לנושא החשוב של קבילות ראיות, והוא כולל, בין היתר, התייחסות מפורטת לכללי הקבילות הכלליים וכן דיון בקבילותן של הראיות השונות לפי סוגיהן השונים. בשער זה ניתן למצוא גם התייחסות מפורטת לכללים השונים לפסילת הראיות הכוללת הן דיון מעמיק בכל אחד מכללי הפסילה, הן מבט השוואתי על כללי הפסילה השונים. השער השלישי עניינו במשקל הראיות. שער זה כולל דיון בדבר העקרונות הכלליים הנוגעים למשקלה של ראיה. ניתן למצוא בו סקירה מקיפה של מגוון רחב של כללי משקל ודיון בדבר האופן שבו יש להעריך מהימנות ולקבוע משקל בנוגע לעדים ולראיות מסוגים שונים. בשער הרביעי ניתן למצוא התייחסות לדרכי ההוכחה ולאמצעי ההוכחה העיקריים, לרבות דיון בדבר מחדלי חקירה ונזק ראייתי, ידיעה שיפוטית, ועוד.

פרק 1 – מבוא לדיני הראיות בישראל
פרק 2 – תכליות דיני הראיות בישראל
פרק 3 – המסגרת החוקתית של דיני ראיות
פרק 4 – הכלל בדבר הרלוונטיות
פרק 5 – התניה על דיני ראיות

שער ראשון:

מבוא ועקרונות כלליים

כרך א

פרק 6 – כללי קבילות
פרק 7 – קבילותה של ראיה – סוגי ראיות
פרק 8 – כללי פסילת ראיות
פרק 9 – כלל הראיה הטובה ביותר

שער שני: קבילות ראיות

פרק 10 – כללי משקל
פרק 11 –  הערכת מהימנות – סוגי עדים
פרק 12 –  משקלה של ראיה – סוגי ראיות
פרק 13 –  התערבותה של ערכאת הערעור בממצאי מהימנות ומשקל

שער שלישי: משקל ראיות

פרק 14 – הכלל בדבר הקפאת הזכירה שבעבר
פרק 15 – נזק ראייתי ומחדלי חקירה
פרק 16 – ידיעה שיפוטית

שער רביעי: דרכי הוכחה

כרך ב מורכב משני שערים (השערים החמישי והשישי) ועשרים ואחד פרקים (688 עמ').
כרך ב מתמקד בעדים, בהודאותיהם ובסוגי הראיות השונים.
השער החמישי מתמקד בסוגי העדים השונים. לצד דיון רחב בנושא העקרוני של כשרות עדים, נערך דיון מפורט בדבר סוגיות הקשורות לכשרותה, לקבילותה ולמשקלה של עדות מפי כל אחד מהעדים השונים: עד מדינה; עד שהוא שותף לעבירה; עד ילד או קטין; עד מוגבל בשכלו או בנפשו; עד מומחה, עד שהוא נאשם, ועוד. בשער זה ניתן אף למצוא התייחסות מקורית לנושא של ריאיון עדים וגם לסוגיות ראייתיות הקשורות בחובה להעיד. בשער השישי נערך דיון פרטני בכל אחת מהראיות השונות, אשר מאפשר לעמוד על טיבן ועל אופיין. דיון זה נסוב על קבילותה של הראיה ועל האופן שבו ניתן להעריך את משקלה, לרבות התייחסות למעמדה בפסיקה והאפשרות לקבוע ממצא או להכריע את הדין על פיה. דיון זה מתייחס לראיות הבאות: הודאת חוץ של נאשם, הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי, עדות בדבר שיטה ומעשים דומים, ראיות נסיבתיות, ראיות מדעיות, ראיות דיגיטליות, ראיית הזיהוי, פסק דין כראיה, ראיות בדבר עבר פלילי, תעודות ציבוריות ורשומה מוסדית.

פרק 17 – ריאיון עדים
פרק 18 – כשרות עדים
פרק 19 – החובה להעיד
פרק 20 – נאשם כעד במשפטו
פרק 21 – עד שותף לעבירה
פרק 22 – עד מדינה
פרק 23 – עד ילד או קטין
פרק 24 – עד מוגבל בשכלו או בנפשו
פרק 25 – עד מומחה
פרק 26 – עד שופט ובורר

שער חמישי: עדים

כרך ב

פרק 27 – הודאת חוץ של נאשם
פרק 28 – הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי
פרק 29 – עדות בדבר שיטה ומעשים דומים
פרק 30 – ראיות נסיבתיות
פרק 31 – ראיות מדעיות
פרק 32 – ראיות דיגיטליות
פרק 33 – ראיית הזיהוי
פרק 34 – פסק דין כראיה
פרק 35 – ראיות בדבר עבר פלילי
פרק 36 – תעודות ציבוריות
פרק 37 – רשומה מוסדית

שער שישי: ראיות ועדויות

כרך ג מורכב משלושה שערים (השערים השביעי, השמיני והתשיעי) ועשרים וארבעה פרקים (661 עמ').

כרך ג עוסק בכלל הפוסל עדות שמועה וחריגיו, בעדות יחידה ותוספות ראייתיות וחסיונות וראיות חסויות.

זאת, לפי הפירוט הבא: השער השביעי עוסק בכלל הפוסל עדות מפי השמועה ובחריגיו, כגון: אמרה שנאמרה בעת ביצוע עבירה, אמרת קורבן של מעשה אלימות, אמרת חוץ של עד, אמרות נפטרים ונעדרים ומצבים העולים כדי "רס גסטה". השער השמיני עניינו בדיוּת ראיות, בעדות יחידה ובתוספות ראייתיות. נדונו בו העקרונות הכלליים בקשר לתוספות ראייתיות וכן נערך דיון בכל אחת מהתוספות הראייתיות השונות: סיוע, חיזוק, דבר-מה נוסף וחובת ההנמקה. השער התשיעי עוסק בחסיונות ובראיות חסויות. לצד קיומו של דיון בעקרונות הכלליים של דיני החסיונות, נערך דיון מפורט בכל אחד מהחסיונות הבאים: חיסיון מפני הפללה עצמית, חיסיון לטובת המדינה, חיסיון לטובת הציבור, חיסיון עורך דין–לקוח, חיסיון רופא–מטופל, חיסיון פסיכולוג–מטופל, חיסיון עובד סוציאלי–מטופל, חיסיון כהן דת–מתוודה, חיסיון בנק–לקוח, חיסיון עיתונאי–מקור וחיסיון מסמכים שהוכנו לקראת משפט.

שער שביעי: עדות שמועה וחריגיה

פרק 38 – הכלל הפוסל עדות שמועה וחריגיו

פרק 39 – אמרה שנאמרה בעת ביצוע עבירה

פרק 40 – אמרתו של מי שנפל קורבן למעשה אלימות

פרק 41 – אמרת חוץ של עד

פרק 42 – אמרות נפטרים ונעדרים

פרק 43 – רס גסטה

 

שער שמיני: עדות יחידה ותוספות ראייתיות

 

פרק 44 – עדות יחידה

פרק 45 – תוספות ראייתיות – עקרונות כלליים

פרק 46 – סיוע

פרק 47 – חיזוק

פרק 48 – דבר-מה נוסף

פרק 49 – הנמקה

 

שער תשיעי: חסיונות וראיות חסויות

 

פרק 50 – דיני חסיונות – עקרונות כלליים

פרק 51 –  חיסיון מפני הפללה עצמית

פרק 52 –  חיסיון לטובת המדינה

פרק 53 –  חיסיון לטובת הציבור

פרק 54 – חיסיון עורך דין-לקוח

פרק 55 – חיסיון רופא-מטופל

פרק 56 – חיסיון פסיכולוג-מטופל

פרק 57 – חיסיון עובד סוציאלי-מטופל

פרק 58 – חיסיון כהן דת-מתוודה

פרק 59 – חיסיון בנק-לקוח

פרק 60 – חיסיון עיתונאי-מקור

 

כרך ד מורכב מהשער העשירי הכולל תשעה פרקים (669 עמ').

בשער העשירי והאחרון נערך דיון בדבר נטלי ההוכחה וחזקות. שער זה כולל התייחסות לנטל ההוכחה ולרף ההוכחה במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי. נדונים בו חזקת החפות, הרף הראייתי הנדרש לצורך העמדה לדין פלילי, זיכוי מלא וזיכוי מחמת הספק, ראיות ונטלי הוכחה בשלב גזירת הדין, וכן גם דיון מקורי בהשפעתה של עוצמת הראיות על מידת הענישה.

 

שער עשירי: נטלי הוכחה וחזקות

 

פרק 62 – נטל ההוכחה במשפט האזרחי

פרק 63 –  רף ההוכחה האזרחי

פרק 64 –  חזקת החפות

פרק 65 –  סיכוי סביר להרשעה – הרף הראייתי הנדרש לצורך העמדה לדין

פרק 66 – נטל ההוכחה במשפט הפלילי

פרק 67 – רף ההוכחה במשפט הפלילי

פרק 68 – זיכוי מלא וזיכוי מחמת הספק

פרק 69 – ראיות ונטלי הוכחה בשלב גזירת הדין

פרק 70 – ענישה הנגזרת מעוצמת הראיות

bottom of page