top of page

דיני עונשין

(פרופ' יורם רבין וד"ר יניב ואקי, מהדורה שלישית, שלושה כרכים, 2141 עמ', 2014)

ספר זה פותח לפני הקוראים צוהר לדיני העונשין בישראל. הספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין. הספר מקיף לראשונה ובאופן חלוצי הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של המלומדים אודות דיני העונשין.
​הספר מפנה מבט לשאלות המעסיקות מדי יום ביומו משפטנים, עורכי-דין, שופטים, אנשי אקדמיה, כמו גם מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם תוך השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי. לקריאה נוספת

הספר מחזיק שלושה כרכים ומכיל 12 שערים המורכבים מ-53 פרקים. הכרך הראשון מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני העונשין והוא דן בעקרון החוקיות, היסודות העובדתיים והנפשיים של העבירה, עקרון המזיגה, עבירת הניסיון, דיני השותפות וצדדים לעבירה. הכרך השני מתמקד בסייגים לאחריות פלילית והוא דן בהרחבה בעקרונות הכלליים בנוגע לסייגים לאחריות פלילית וכן בכל אחד ואחד מהסייגים. הכרך השלישי עוסק בדיני ענישה, ומביא בפני הקורא דיון מפורט בכל אחת מדרכי הענישה השונות, לצד התייחסות מעמיקה להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה. לתוכן העניינים

אודות הספר

6.jpg

תוכן

הספרות המשפטית בישראל העוסקת בדיני עונשין היא מעטה. זו הפעם הראשונה מזה שנים שהתברכנו בספר המקיף את מירב הסוגיות המתעוררות בנושא. יורם רבין ויניב ואקי עשו עבודה נרחבת של איסוף ומחקר, ופרשו בפנינו באופן רחב ומרשים את הדין ​ המצוי כפי שעוצב והתפתח על-פי צורכי הזמן וכפי שהתגבש נכון להיום.
הספר מעיד על המחברים שבקיאים הם בכל רוחבה של קשת העונשין, ובטוחני שהספר יקנה עולמו ככלי עזר למשפטנים ברמות השונות. ניתן למצוא בספר פרישה מעמיקה ומפורטת, מהמסד ועד הטפחות, החל ממקומם של דיני העונשין במשפט הפלילי והמבוא ההיסטורי לדיני העונשין, דרך שאלות יסוד באשר לגבולות התערבותו של המשפט הפלילי, עבור בתחולתם של דיני העונשין, יסודות העבירה וצדדים לעבירה וכלה בסייגים לאחריות הפלילית ובנפקותו של ספק.
שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), השופטת עדנה ארבל. לקריאה נוספת

137.jpg

כתבו על הספר

טיפול רפואי נחוץ שניתן ללא הסכמת המטופל, בשל העדר יכולת להשיג את ההסכמה, אף הוא מצב שהמחוקק רוצה לעודד. המלומדים רבין וואקי אף חילקו את הסייגים השונים לקבוצת "פטורים" וקבוצת "הצדקים", כאשר הצידוק נמצא בקבוצה השנייה (ראו יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרך ב 711 (מהדורה שלישית, 2014))  י
השופט הנדל בע"פ 7704/13 מרגולין נ' מדינת ישראל

137.jpg

אזכורים בפסיקה

6.jpg

הצעה מיוחדת

  לרכישת הספר דיני עונשין

(פרופ' יורם רבין וד"ר יניב ואקי, מהדורה שלישית, שלושה כרכים, 2141 עמ', 2014

March 30

bottom of page