top of page

דיני עונשין (מהדורה שלישית, שלושה כרכים, 2141 עמ', 2014) 


ספר זה פותח לפני הקוראים צוהר לדיני העונשין בישראל. הספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין, המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק הכללי שבחוק העונשין. הספר מקיף לראשונה ובאופן חלוצי הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של המלומדים אודות דיני העונשין.


הספר מפנה מבט לשאלות המעסיקות מדי יום ביומו משפטנים, עורכי-דין, שופטים, אנשי אקדמיה, כמו גם מתמחים וסטודנטים למשפטים. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית, כמו-גם תוך השוואתם לדין הזר. הספר אף מציע ניתוח ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי.

המהדורה השלישית של הספר מורכבת משלושה כרכים. כרך א' עוסק באחריות הפלילית, כרך ב' עוסק בסייגים לאחריות פלילית, וכרך ג' עוסק בדרכי הענישה. 


הספר עוסק בכל עקרונות היסוד של המשפט הפלילי המהותי: עקרון החוקיות ושאר עקרונות היסוד של המשפט הפלילי המהותי; ההגדרה של העבירה הפלילית, יסודותיה ורכיביה, לרבות ההבחנה בין עבירה התנהגותית לבין עבירה תוצאתית, העבירות של העמדה בסכנה, עבירות של מחשבה פלילית לעומת עבירות רשלנות, האופי המיוחד של עבירות אחריות קפידה והתיישבותן עם עקרון האשמה הפלילי שהנו גם כן עקרון חוקתי הנגזר מהזכות לכבוד אדם. הצורות הנגזרות של הביצוע העברייני, שהנן הניסיון הפלילי וצורות השותפות: ביצוע ישיר, ביצוע בצוותא, ביצוע באמצעות אחר, שידול וסיוע. הסייגים לאחריות פלילית (סייגים מצדיקים וסייגים פוטרים), הדוקטרינות של טעות במצב דברים, ובמצב משפטי, ועוד. 


עוד עוסק הספר בדיני הענישה ובדרכי הענישה, ובמסגרתו מוקדש דיון מעמיק בנושאים כגון: מבוא לדרכי הענישה; מטרות דיני העונשין; והבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה; עונש מוות, עונש מאסר, מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס, התחייבות להימנע מעבירה, צו מבחן ועוד. 

אודות הספר

6.jpg
bottom of page