top of page

ספרים

דיני ראיות

הספר פורש בפני  הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי המשפט, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי, וזאת תוך שילוב בין הרקע העיוני של דיני הראיות לבין הפן היישומי שלהם. הספר כולל סקירה מקיפה של הדין הקיים, כפי שהתגבש בחוק ובפסיקה, והוא מביא לפני הקורא את כל אותם כללים והלכות שעוצבו בשיטת המשפט הישראלית אשר מהווים חלק בלתי נפרד מדיני הראיות בישראל.

4.jpg

דיני ראיות

5.jpg

דיני עונשין

ספר זה פותח לפני הקוראים צוהר לדיני העונשין בישראל. הספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית. הספר מקיף לראשונה ובאופן חלוצי הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של המלומדים אודות דיני העונשין. הספר מפנה מבט לשאלות המעסיקות מדי יום ביומו משפטנים, עורכי-דין, שופטים, אנשי אקדמיה, כמו גם מתמחים וסטודנטים למשפטים.

2.jpg

דיני עונשין

39.jpg
bottom of page