top of page

פרופ' יניב ואקי, הוא ראש המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי, מרצה למשפטים וראש התוכניות לתואר שני במסלול האקדמי, המכללה למנהל. כיהן בעבר כראש מחלקת עררים בפרקליטות המדינה.  

בעל תואר ראשון ותואר שני במשפטים (בהצטיינות יתרה) מאוניברסיטת תל-אביב וכן תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן. את הדוקטורט כתב בנושא רף ההוכחה הפלילי של "מעבר לכל ספק סביר" בהנחייתו של פרופ' רון שפירא.

פרסם ספרים ומאמרים בקשת רחבה של נושאים ובכל ענפיו השונים של המשפט הפלילי. בין חיבוריו, הספרים "דיני ראיות", "דיני עונשין", "מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי" ו"אמנת רומא והדין הפלילי הישראלי", וכן מאמרים רבים בתחום המשפט הפלילי המהותי, המשפט הפלילי הדיוני ודיני הראיות. ספריו ומאמריו צוטטו פעמים רבות בפסקי דין של בתי-המשפט בישראל לרבות בפסיקת בית המשפט העליון.
מרצה במגוון פקולטות למשפטים ברחבי הארץ בתחומים שונים וביניהם: דיני עונשין, דיני ראיות, סדר הדין הפלילי ודיני מעצרים.

משמש כעורך של כתב-העת "הפרקליט", כתב העת המשפטי של לשכת עורכי הדין וכן עורך של כתב העת "משפט ומפתח", כתב העת המשפטי של פרקליטות המדינה. כן ערך את "ספר דיויד וינר: על משפט פלילי ואתיקה".

דיין בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.
בשירותו הצבאי שירת בשייטת הצוללות של חיל הים.

yanivvaki_1.jpg
53.jpg
לדף הספר

מעבר לספק סביר

הספר דן לעומק באחת מסוגיות היסוד של המשפט הפלילי, היא שאלת סטנדרט ההוכחה הפלילי. הספר משרטט בפני הקורא את קוויו של רף ההכרעה בפלילים, בישראל ובעולם, הן ברמה המושגית והן ברמה המעשית-יישומית.

6.jpg

דיני עונשין

ספר זה פותח לפני הקוראים צוהר לדיני העונשין בישראל. הספר מוקדש לעקרונות היסוד של דיני העונשין תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית. הספר מקיף לראשונה ובאופן חלוצי הן את הלכות בית המשפט העליון והן את מחקריהם של המלומדים אודות דיני העונשין.

49.jpg

דיני ראיות

הספר פורש בפני  הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי המשפט, הן במשפט הפלילי והן במשפט האזרחי, וזאת תוך שילוב בין הרקע העיוני של דיני הראיות לבין הפן היישומי שלהם.

bottom of page