top of page

תוכן דיני עונשין

כרך א מורכב משבעה שערים (השער הראשון עד השער השביעי) ושמונה עשר פרקים (686 עמ')


כרך א מציג את העקרונות הכלליים בתחום דיני העונשין והוא דן בעקרון החוקיות, היסודות העובדתיים והנפשיים של העבירה, עקרון המזיגה, עבירת הניסיון, דיני השותפות וצדדים לעבירה.
השער הראשון כולל פרקי מבוא ועקרונות כלליים, גבולות הדין הפלילי והמסגרת החוקתית של דיני העונשין. השער השני מוקדש לנושא החשוב של עקרון החוקיות, והוא כולל, בין היתר, התייחסות מפורטת לכל אחד מעקרונות המשנה של עקרון החוקיות (...) כמו גם דיון בתחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה ומקום עשייתה. השער השלישי עניינו ביסוד העובדתי של העבירה. שער זה כולל דיון ברכיבים ההתנהגותי, הנסיבתי והתוצאתי של העבירה וכן בקשר הסיבתי בין התוצאה להתנהגות, כמו גם בסיווג העבירות לפי היסוד העובדתי. השער הרביעי עניינו ביסוד הנפשי של העבירה. בשער זה נערך דיון מקיף ביסודות הנפשיים של מחשבה פלילית ורשלנות כמו גם בעבירות של אחריות קפידה. השער החמישי מתמקד בעקרון המזיגה. השער השישי בעבירת הניסיון. השער השביעי עניינו בצדדים לעבירה. בשער זה ניתן למצוא התייחסות מפורטת לכל אחד מסוגי השותפים (מבצע, מסייע, משדל), וכן דיון בדבר הדוקטרינות השונות בקשר לצדדים לעבירה, כגון, זו המתייחסת למצב בו מתבצעת עבירה שונה או נוספת, קיומם של נתונים אישיים וענייניים, ופטור עקב חרטה של אחד מהשותפים.

פרק 1 – מבוא כללי והיסטורי לדיני העונשין בישראל
פרק 2 – דיני העונשין כתלויי חברה וכתלויי תרבות
פרק 3 – גבולות הדין הפלילי
פרק 4 – המסגרת החוקתית של דיני העונשין

שער ראשון:

מבוא ועקרונות כלליים

כרך א

פרק 5 – עקרון החוקיות
פרק 6 – תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה
פרק 7 – תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה

שער שני: עקרון החוקיות

פרק 8 – הרכיב ההתנהגותי של העבירה
פרק 9 – הרכיב הנסיבתי של העבירה
פרק 10 – הרכיב התוצאתי של העבירה והקשר הסיבתי לתוצאה
פרק 11 – סיווג עבירות לפי היסוד העובדתי ביחס לציר זמן התהוות העבירה
פרק 12 – חפיפה בין מעשים ועבירות

שער שלישי:

היסוד העובדתי של העבירה

פרק 13 – מחשבה פלילית
פרק 14 – רשלנות
פרק 15 – אחריות קפידה

שער רביעי:

היסוד הנפשי של העבירה

פרק 16 – עקרון המזיגה

שער חמישי: עקרון המזיגה

פרק 17 – עבירת הניסיון

שער שישי: עבירת הניסיון

פרק 18 – צדדים לעבירה

שער שביעי: צדדים לעבירה

כרך ב מורכב משני שערים (השערים השמיני והתשיעי) ושבעה עשר פרקים (709 עמ')


כרך ב מתמקד בסייגים לאחריות פלילית וברף ההוכחה הפלילי של "מעבר לכל ספק סביר".
השער השמיני מתמקד בסוגי הסייגים השונים לאחריות פלילית. לצד דיון רחב בנושא העקרוני של סייגים לאחריות פלילית, נערך דיון מפורט בכל אחד מהסייגים, לרבות: קטינות, העדר שליטה, אי-שפיות הדעת, שכרות, הגנה עצמית, צורך, כורח, צידוק, זוטי דברים, טעות במצב דברים, טעות במצב משפטי, והגנה על נושאי משרה שיפוטית. נוסף לכך, שער זה כולל דיון בסייגים לא חקוקים, כגון, הסייג בשל הגנה תרבותית. השער התשיעי עוסק ברף ההוכחה הפלילי של "מעבר לספק סביר" וברף ההוכחה להוכחת סייג לאחריות פלילית.

פרק 19 – עקרונות כלליים בנוגע לסייגים לאחריות פלילית
פרק 20 – קטינות
פרק 21 – היעדר שליטה
פרק 22 – אי- שפיות הדעת
פרק 23 – שכרות
פרק 24 – הגנה עצמית
פרק 25 – צורך
פרק 26 – כורח
פרק 27 – צידוק
פרק 28 – זוטי דברים
פרק 29 – טעות במצב דברים
פרק 30 – טעות במצב משפטי
פרק 31 – הגנה לנושאי משרה שיפוטית
פרק 32 – סייגים לא- חקוקים – הגנה תרבותית

שער שמיני:

סייגים לאחריות פלילית

כרך ב

פרק 33 – רף ההוכחה הפלילי –מעבר לספק סביר
פרק 34 – רף ההוכחה להוכחת סייג לאחריות פלילית
פרק 35 – כלליות החלק המקדמי והחלק הכללי – סעיף 34 כג

שער תשיעי:

רף ההוכחה וכלליות החלק המקדמי והחלק הכללי

כרך ג מורכב משלושה שערים (השער העשירי עד השנים עשר) ושמונה עשר פרקים (746 עמ')


כרך ג עוסק בדיני ענישה, ומביא בפני הקורא דיון מפורט בכל אחת מדרכי הענישה השונות, לצד התייחסות מעמיקה להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה.
השער העשירי עוסק במטרות דיני העונשין ובדרכי הענישה השונות, כגון: מאסר, מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס, שירות לתועלת הציבור, צו מבחן, התחייבת להימנע מעבירה, וכן "אי הרשעה". השער האחד עשר עניינו בפיצויים והוצאות, וניתן למצוא בו דיון מפורט בכל אחד מההסדרים השונים: פיצוי לנפגע העבירה, הטלת הוצאות על הנאשם, הטלת הוצאות ופיצויים על אוצר המדינה, והטלת הוצאות על המתלונן. השער השנים עשר עוסק בסוגיות נוספות בדיני ענישה ופורס בפני הקורא דיון חדשני על ענישה הנגזרת ממידת הודאות בהרשעה, זאת לצד דיון מפורט בהסדר בדבר קלון במשפט הישראלי.

פרק 36 – מבוא לדרכי ענישה
פרק 37 – מטרות דיני העונשין
פרק 38 – הבניית שיקול הדעת השיפוטי
פרק 39 – עונש מוות
פרק 40 – מאסר
פרק 41 – מאסר בעבודות שירות
פרק 42 – מאסר על תנאי
פרק 43 – קנס
פרק 44 – שירות לתועלת הציבור
פרק 45 – התחייבות להימנע מעבירה
פרק 46 – צו מבחן
פרק 47 – הימנעות מהרשעה

שער עשירי: דרכי ענישה

כרך ג

פרק 48 – פיצויים לנפגע העבירה
פרק 49 – הטלת הוצאות על הנאשם
פרק 50 – הטלת הוצאות ופיצויים על אוצר המדינה
פרק 51 – הטלת הוצאות על מתלונן

שער אחד-עשר:

פיצויים והוצאות

פרק 52 – ענישה הנגזרת ממידת הודאות בהרשעה
פרק 53 – קלון

שער שנים-עשר:

סוגיות שונות

bottom of page